Betreff
Kulturhaus Karlstorbahnhof e. V.
hier: Kooperationsvertrag ab 2013
Vorlage
0350/2012/BV
Art
Beschlussvorlage